Muat turun sistem kejayaan forex 5.3

Ini adalah kontrak leverage untuk kuantiti yang dipersetujui pada kadar yang telah dipersetujui. Kuantiti yang dipersetujui yang mendasari kontrak ini tidak dapat disampaikan. Kontrak ini dinilai pada akhir hari urus niaga dan dibuka semula hari dagangan berikut pada harga pasaran semasa dengan keuntungan atau kerugian yang terhasil sama ada didebitkan atau dikreditkan ke akaun pelanggan. Aset Asas Aset yang mendasari dengan merujuk kepada mana nilai Kontrak ditentukan Margin Variasi bermakna perbezaan di antara nilai kontrak pada masa ia dibuat dan nilainya di mana-mana tarikh kemudiannya.

Pendedahan Pertukaran Asing Akaun pelanggan dikekalkan dalam mata wang yang Pelanggan telah mencalonkan Mata Wang Asas. Jika mana-mana Perjanjian Pelanggan dalam Kontrak yang berada dalam mata wang selain Mata Wang Asasnya, semua margin, keuntungan, kerugian dan lain-lain yang berhubungan dengan Kontrak itu dikira dengan menggunakan mata wang di mana Kontrak itu disebut dalam denominasi. Risiko Operasi Walaupun BCFEX telah membuat segala usaha yang munasabah untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan, risiko operasi seperti gangguan kepada komunikasi, komputer, rangkaian atau peristiwa luaran boleh menyebabkan kelewatan pelaksanaan dan penyelesaian transaksi.

Keterukan pasaran derivatif Pasaran ini spekulatif dan tidak menentu. Harga Keselamatan Pendasar dapat turun naik dengan cepat dan mungkin mencerminkan peristiwa yang tidak dapat dijumpai atau perubahan dalam keadaan. Ini boleh menjadi sukar, jika tidak mustahil, untuk meramalkan.

BCFEX tidak akan membayar wang ke dalam akaun pihak ketiga sehingga akaun tersebut mestilah atas nama pemegang Akaun.

Laman web ini atau mana-mana perkhidmatan dan maklumat di laman web ini tidak bertujuan untuk mendapatkan U. Tiada apa-apa yang terkandung dalam laman web ini merupakan permintaan atau cadangan untuk mendapatkan atau melupuskan mana-mana pelaburan atau untuk melakukan transaksi lain.

Ganti rugi Sekiranya mana-mana Pelanggan gagal membayar atau menyediakan jaminan bagi jumlah yang perlu dibayar kepada BCFEX atau gagal melaksanakan sebarang obligasi seperti yang digariskan dalam Perjanjian Pelanggan, Terma dan Syarat ini membolehkan BCFEX mengambil langkah-langkah untuk melindungi kedudukan kami, contohnya kuasa untuk menutup kedudukan dan untuk mengenakan faedah lalai.

Syarat-syarat yang ditetapkan akan berkuatkuasa, dan hak dan kewajipan pihak-pihak akan dikenakan, dari tarikh menandatangani Perjanjian ini. Dengan berbuat demikian, Pelanggan mengakui bahawa: Waran Pelanggan bahawa mereka akan memberikan maklumat yang lengkap dan tepat seperti yang diminta, akan mendedahkan semua maklumat yang relevan dan akan bertindak dengan suci hati dan mematuhi semua Undang-undang, kod dan peraturan yang berlaku semasa semua urusan dengan BCFEX; Di mana Pelanggan adalah Syarikat atau entiti yang diperbadankan, Waran Pelanggan bahawa Syarikat atau entiti yang diperbadankan dibentuk secara sah dan mempunyai kuasa dan kuasa untuk berdagang dalam Sekuriti dan berurusan dengan Kontrak dan orang yang melaksanakan Perjanjian ini mempunyai kuasa dan kuasa untuk melaksanakan Perjanjian ini; Di mana Pelanggan adalah amanah atau perkongsian, Waran Pelanggan bahawa Surat Ikatan Amanah atau Dokumen Perkongsian sebagai permit yang sesuai yang berurusan dalam Kontrak dan orang yang melaksanakan Perjanjian ini mempunyai kuasa dan kuasa untuk melaksanakan Perjanjian ini; c Klien telah mempertimbangkan keadaan, keperluan dan objektif kewangan mereka sendiri dan menetapkan bahawa berurusan dalam Kontrak sesuai untuk mereka.

Tempoh dan Permulaan Perjanjian ini berkuat kuasa, dan hak dan kewajipan pihak-pihak di bawah Perjanjian ini akan terpakai, pada dan dari Tarikh Berkuatkuasa dan berterusan melainkan jika ditamatkan mengikut Terma dan Syarat Am ini.

Tarikh nilai bagi semua transaksi akan menjadi hari perniagaan kedua selepas tarikh transaksi. BCFEX boleh bersetuju, mengikut budi bicaranya, untuk memberikan kredit bagi transaksi yang akan dijalankan semalaman dengan bayaran. Wang Pelanggan 8. Pelanggan bersetuju dan mengakui bahawa, manakala wang pelanggan diasingkan dari wang rumah, semua dana klien dikumpulkan bersama supaya baki pelanggan individu tidak dilindungi jika ada bawaan dalam baki akaun keseluruhan yang terasing.

Pelanggan mengakui bahawa Terma dan Syarat ini dan Akaun anda akan diteruskan sehingga anda telah melaksanakan semua kewajipan anda di bawah Perjanjian ini, semua kedudukan telah ditutup dan akaun anda telah ditamatkan menurut Terma dan Syarat Am ini. Pemakaian Peraturan Kedua-dua pihak bersetuju bahawa terma hubungan mereka dan mana-mana urusan berikutnya adalah tertakluk kepada dan terikat oleh: Skop Perkhidmatan 5. BCFEX akan melaksanakan transaksi pada pihak Pelanggan semata-mata atas arahan Pelanggan dan ini tidak boleh memberi nasihat atau kelulusan apapun atau cadangan mengenai merit transaksi itu.

Data Bekalan Pihak Ketiga yang dibekalkan oleh pihak ketiga mungkin tertunda, tidak betul atau tidak tersedia. BCFEX tidak bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan maklumat tersebut atau akibatnya jika gagal, ditangguhkan atau salah.

Masa adalah intipati dan Pelanggan mesti membayar apa-apa amaun yang dipanggil atau memberi jaminan dalam tempoh 24 jam dari panggilan untuk pembayaran atau, jika bermastautin atau bermastautin di luar Saint Vincent Grenadines, maka dalam masa 48 jam melainkan jika tempoh masa alternatif ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Ini bermakna wang boleh dibayar ke dalam Akaun dalam beberapa Mata Wang yang berbeza dan sebarang baki bersih akan dilaporkan dalam Mata Wang Mata Wang yang bersamaan. Semua urus niaga akan dibayar untuk penyelesaian mengikut keperluan pasaran seperti yang ditunjukkan pada nota atau nasihat kontrak yang berkaitan.

BCFEX tidak dikehendaki menjelaskan sebarang risiko yang mungkin timbul daripada transaksi tertentu kerana Pelanggan mempunyai peluang untuk mendapatkan nasihat kewangan bebas. Perlu dinyatakan dengan jelas bahawa BCFEX tidak membuat sebarang representasi, waranti atau jaminan mengenai kesesuaian, kesempurnaan, kebenaran atau ketepatan maklumat, cadangan atau nasihat yang disediakan dan tidak menerima apa-apa tanggungjawab untuk keputusan berdasarkan sepenuhnya atau sebahagian daripada maklumat tersebut.

Orang yang Dibenarkan bermaksud Pelanggan dan mana-mana orang lain yang telah diberi kuasa secara bertulis oleh Pelanggan untuk berurus niaga di dalam akaun Pelanggan dan yang boleh mengikat Pelanggan di bawah terma Perjanjian ini. Mata Wang Asing bermaksud mata wang di mana akaun yang berkenaan telah didenominasikan dan akan menjadi dolar Amerika kecuali dinyatakan sebaliknya. Hari Perniagaan bermakna Kontrak Pertukaran Mata Wang Asing dan Kontrak Logam Spot pada hari di mana kadar pertukaran atau komoditi asas yang berkaitan untuk transaksi.

Posisi Panjang bermaksud apabila seseorang memegang lebihan pembelian atas jualan komoditi, mata wang atau instrumen pelaburan lain yang berkaitan. Margin bermaksud sama ada Margin Permulaan atau Baki Ekuiti Minimum Margin Variasi bermakna wang minimum yang diperlukan dalam akaun untuk mengekalkan Kedudukan.


Di bawah Terma dan Syarat ini, Pelanggan juga menanggung rugi BCFEX dan agen, wakil dan pekerjanya terhadap kerugian dan liabiliti tertentu. Sila baca Terma dan Syarat ini dan Pernyataan Pendedahan kami dengan berhati-hati untuk memastikan perkara-perkara ini jelas sebelum menandatangani sebarang dokumentasi.

Amaran Risiko Sesetengah risiko penting termasuk yang berikut: Produk Leveraged. Tahap leverage yang tinggi yang boleh diperolehi dalam jenis Kontrak ini kerana keperluan margin yang kecil, boleh berfungsi baik untuk dan terhadap Pelanggan. Penggunaan leverage boleh menyebabkan kerugian besar serta keuntungan besar. Pelanggan mungkin perlu membayar jumlah selanjutnya untuk menampung yuran pada kedudukan terbuka dan tertutup.

Di sinilah pasaran bergerak dengan cepat sehingga penurunan atau kenaikan tiba-tiba berlaku. Sekiranya ini berlaku di Pasaran Pendasar, ini juga memberi kesan kepada harga dan mungkin bermaksud Pelanggan tidak dapat menutup kedudukan atau membuka kedudukan baru pada harga di mana Pelanggan telah membuat pesanan.

Berkenaan dengan perkhidmatan dan notis yang berkaitan, ini bermakna mana-mana hari selain hari Sabtu, Ahad atau cuti umum di mana bank dibuka untuk perniagaan di Saint Vincent Grenadines. Pelanggan bermaksud orang yang telah melaksanakan dokumen ini dalam Perjanjian Perkhidmatan Pelanggan dan telah diberikan akaun dengan Syarikat. Counterparty bermaksud seseorang atau entiti yang mengambil kontra kedudukan mana-mana Kontrak, termasuk bank atau perantara kewangan, sama ada di NZ atau luar negara.


Anda dinasihatkan bahawa kebanyakan perkhidmatan hanya tersedia selepas selesai dokumentasi kontrak BCFEX. Sekiranya berlaku konflik antara kandungan laman web asal Inggeris dan sebarang terjemahan laman web ke dalam bahasa-bahasa lain, atau mana-mana komunikasi lain yang diterjemahkan oleh BCFEX, versi bahasa Inggeris akan diprioritaskan. Sila baca dengan teliti dan dapatkan penjelasan mengenai sebarang perkara yang mungkin tidak jelas.muat turun sistem kejayaan forex 5.3

Pembubaran BCFEX berhak untuk tidak menerima permintaan pesanan Pelanggan atau untuk menutup kedudukan tanpa persetujuan mereka dalam keadaan tertentu. Sila rujuk Klausa 12 Terma dan Syarat ini.

BCFEX mengesyorkan Pelanggan menimbangkan semua maklumat, pendapat dan bimbingan berdasarkan keadaan individu tertentu. Pelanggan bersetuju bahawa BCFEX boleh menangani Pelanggan sebagai prinsipal di mana pasaran atau keselamatan yang berkaitan tidak dikawal oleh peraturan mana-mana bursa saham atau pertukaran pelaburan.

Tidak semua produk akan tersedia untuk semua pelabur. Produk atau perkhidmatan BCFEX Ltd hanya ditawarkan kepada pelanggan di negara dan kawasan yang mempunyai undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Anda harus mengambil nasihat yang sesuai dari seorang penasihat profesional yang berkelayakan yang sesuai di negara tempat anda tinggal atau melakukan perniagaan untuk mengetahui apakah sekatan apa pun berlaku.


Margin Permulaan akan berbeza-beza bergantung kepada Hubungan dagangan. Setiap kemenangan adalah saiz beratus-ratus dan muat turun sistem kejayaan forex 5.3 daripada pip! Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian. Apa-apa kegunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web adalah sepenuhnya pada risiko dan kebijaksanaan anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah mengetahui dan meluluskan syarat-syarat di mana alat disediakan oleh penyedia pihak ketiga yang berkaitan. Tujuan utama BIS adalah untuk menguruskan yang dijadualkan muat turun sistem kejayaan forex 5.3 pembalakan Jerman yang dikenakan oleh Perjanjian Versailles dan berfungsi sebagai bank bagi bank pusat di seluruh dunia. Kecuali disebabkan oleh penipuan kami, lalai sengaja atau kelalaian kasar, Klien akan diminta, menanggung rugi kami, syarikat dan pekerja bersekutu kami terhadap apa-apa kos, kerosakan, kerugian atau liabiliti yang timbul akibat sebab atau berkaitan dengan apa-apa tindakan yang diambil, tidak diambil , atau sebarang urus niaga yang dimeterai atau tidak dibuat oleh BCFEX di bawah Perjanjian ini. Menjelang hujung negara-negara termasuk Austria, Kanada, muat turun sistem kejayaan forex 5.3, Jepun, dan Sweden meninggalkan emas. Delegasi bermaksud perjanjian itu cukup untuk sementara negara anggota akan berunding dengan penciptaan badan PBB yang dikenali sebagai ITO Organisasi Perdagangan Antarabangsa. Daripada mengekalkan kadar tetap, negara akan menaruh mata wang mereka ke U.

Syarat-syarat boleh menghalang pelaksanaan pesanan tersebut. Sesetengah peristiwa politik, kerajaan atau lain-lain boleh menyebabkan keselamatan dasar digantung daripada perdagangan. Panggilan margin Jika harga bergerak terhadap anda, anda mungkin dikehendaki, pada notis singkat, untuk mendepositkan dana margin tambahan dengan BCFEX untuk memenuhi keperluan Margin Call kami dan mengekalkan kedudukan anda. Jumlah ini mungkin besar. Sekiranya mana-mana Pelanggan tidak menyediakan dana tambahan itu dalam jangka masa yang diperlukan, kedudukan mereka boleh dibubarkan pada kerugian dan mereka akan bertanggungjawab atas sebarang kekurangan dalam akaun mereka.

Berurusan mempunyai makna seperti yang ditakrifkan oleh Seksyen 37 5 Penyata Pendedahan Akta Sekuriti Sekuriti bermaksud maklumat yang dikehendaki untuk didedahkan kepada Pelanggan oleh broker dan penasihat pelaburan untuk mematuhi Akta Pasaran Sekuriti Akta Akaun Buatan bermaksud akaun di mana Pelanggan telah membenarkan orang lain untuk memperdagangkan akaun itu ke atas nama Pelanggan.

Jawatan ditandakan untuk dipasarkan setiap hari dengan bayaran yang diselesaikan setiap hari untuk mengambil kira pergerakan pasaran. Kerugian yang disebabkan oleh penyebaran Jika Pelanggan membuka kedudukan dan menutupnya sebelum pasaran berkembang dengan lancar, mereka masih boleh menanggung kerugian setakat penyebaran dan sebarang yuran dan komisen yang perlu dibayar. Selain itu, penyebaran mungkin lebih besar pada masa Pelanggan menutup posisi daripada ketika mereka membukanya.

Tarikh Berkuatkuasa bermaksud Tarikh menandatangani Perjanjian ini seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini. Akhir Hari bermakna 5. Kontrak niaga hadapan mempunyai erti yang diberikan kepada istilah dalam Seksyen 37 1 Akta Pasaran Sekuriti bermaksud margin yang diperlukan berkenaan dengan suatu Kontrak yang dimeterai oleh Pelanggan.

Takrif dan Tafsiran Term Definisi yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah dalam modal dan didefinisikan dalam Fasal ini. Dalam Perjanjian ini, istilah berikut, kecuali dinyatakan sebaliknya, mempunyai arti yang berikut: Polisi Peruntukan menyediakan bahawa pesanan akan dilaksanakan mengikut susunan yang diterima; kecuali pesanan pelanggan akan diisi sebelum dagangan rumah diisi.

Minor bermaksud seseorang di bawah umur 18 tahun pada masa permohonan. Pesanan bermaksud arahan untuk membeli atau menjual Kontrak atau Sekuriti dan termasuk arahan untuk meminda atau membatalkan arahan terdahulu. Pihak Berkuasa Pengawalseliaan bermaksud mana-mana pihak berkuasa, badan atau orang yang mempunyai tanggungjawab untuk atau berkaitan dengan peraturan atau penyeliaan berurusan dalam Kontrak Berjangka Niaga atau untuk menguatkuasakan mana-mana undang-undang atau peraturan lain yang terpakai untuk berurusan dalam Kontrak Niaga Hadapan.

Akaun Pihak Ketiga: Kami tidak berkewajipan untuk menerima wang dari mana-mana pihak ketiga dan tidak akan menerima atau menanggung apa-apa liabiliti tanggung jawab untuk apa-apa kerugian, kerosakan atau peristiwa lain yang timbul daripada keputusan kami untuk mengembalikan wang tersebut, termasuk apa-apa kerugian yang ditanggung oleh anda kerana anda kemudiannya gagal dalam kewajipan anda di bawah Perjanjian ini. Ini mesti terperinci butiran Akaun Pelanggan, jumlah pengeluaran dan akaun wang yang perlu dibayar.

Walau bagaimanapun, BCFEX berhak untuk menutup kedudukan pelanggan di mana terdapat ekuiti yang tidak mencukupi yang dipegang dalam akaun. Di mana Akaun diperlakukan sebagai satu Akaun, semua rujukan kepada Akaun dalam Perjanjian ini akan menjadi rujukan kepada Akaun agregat. BCFEX masih mempunyai haknya, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk tidak menerima sebarang pesanan yang diberikan oleh anda. Kami menggalakkan anda untuk menjadi akrab dengan kenyataan yang kami sediakan dan memahami bagaimana untuk membaca elemen penting seperti keperluan margin anda, kedudukan terbuka, dan sebarang ekuiti percuma.

Sekuriti merangkumi sekuriti, stok, waran, dana pertukaran dan bukan pertukaran, bon, kontrak boleh diniagakan dan instrumen boleh niaga lain di NZ dan seberang laut. Kedudukan Pendek bermaksud di mana seseorang memegang lebihan jualan daripada pembelian instrumen komoditi, mata wang atau pelaburan yang relevan. Pelaburan Pelanggan Tertentu mempunyai makna yang sama seperti dalam Peraturan-Peraturan Peraturan Dana Dana Klien Industri Niaga Hadapan bermaksud harga yang dipetik untuk penyelesaian segera tempat.

Keperluan pengawalseliaan Oleh kerana produk ini adalah Kontrak dengan BCFEX secara langsung dan tidak didagangkan di pasaran berlesen atau pertukaran yang dikawal selia, mereka tidak mendapat perlindungan yang sama seperti dagangan yang dilakukan melalui bursa atau pasaran berlesen. Pengurusan Akaun 7. BCFEX tidak berkewajipan untuk membuka akaun dengan mana-mana individu atau entiti, walaupun semua maklumat telah disediakan. Ini termasuk wang yang dikehendaki Pelanggan untuk berdagang dan jumlah Margin Permulaan yang meliputi keperluan Margin.

Akaun rakan niaga ini juga akan diberikan perlindungan pemisahan yang sama seperti yang dinyatakan di atas. Kami tidak menerima deposit tunai. Ia adalah tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan semua dana adalah tepat dirujuk dengan nombor akaun Pelanggan untuk membolehkan BCFEX segera memohon dana ke Akaun yang betul. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan yang timbul akibat daripada rujukan dana yang tidak betul atau tidak lengkap.


muat turun sistem kejayaan forex 5.3